Aktualizované znění

Směnka "bez protestu" dle zákona č. 191/1950 Sb. (směnečný a šekový)

vytvořte si vlastní směnku rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5
Tiskopisy nevyplněné směnky a biankosměnky "bez protestu".

Vyplňte vlastní směnku "bez protestu" a klikněte na stáhnout.

Směnka

Místo vystavení směnky
Datum vystavení směnky (měsíc slovy)

ZA TUTO SMĚNKU ZAPLATÍM "BEZ PROTESTU"

sumu:
suma slovy:
komu:
, nar.: , bydliště: , občan:
, IČ: , sídlo:
, IČ: , sídlo: , zast.:
dne (datum splatnosti):
místo splatnosti:
Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této směnky, budou rozhodnuty s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů jedním rozhodcem Mgr. Kateřinou Celnarovou (advokátka zapsaná v seznamu ČAK pod ev. č. 10455). Místo doručování je Doručovací adresou rozhodčího řízení je: Rozhodčí řízení ČR s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno-střed-Veveří (www.rrcr.cz). Pro případ, že se stanovený rozhodce tuto funkci nebude moci z jakéhokoli důvodu vykonávat, bude věc projednána obecným soudem. Rozhodce rozhoduje bez ústního jednání na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek se vybírá za každý spor a činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 4.500,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti si doručují na adresy uvedené při jejich jménech. Za doručenou zásilku se považuje také zásilka jejíž přijetí adresát odmítl nebo se nedoručitelná nebo nedoručená vrátila zpět, a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl.
dlužník ze směnky (výstavce):
nar.: bydliště: občan:
IČ: sídlo:
IČ: sídlo: zast.:
podpis výstavce směnky (dlužníka)


Směnečné rukojemství: Rukojmí:
nar.: bydliště: občan:
IČ: sídlo:
IČ: sídlo: zast.:
podpis rukojmího
Poslat vytvořenou směnku na tuto emailovou adresu: